نیمه افراشته شدن پرچم ایران در کابل؛ مقامات دفتر یادبود را امضا کردند | یک دنیا خبر