نماینده امیر کویت برای عرض تسلیت به تهران آمد | یک دنیا خبر