حمایت‌ از فلسطین نشان‌دهنده اتحاد کشورهای اسلامی است | یک دنیا خبر