آمریکا خواستار مشارکت دادن کردهای سوریه در نشست آستانه شد | یک دنیا خبر