نشریه آمریکایی: ایران دشمنی با کفایت است | یک دنیا خبر