دست و پا زدن رقبا بعد از انفجار بمب پرسپولیس +تصویر | یک دنیا خبر