آمدن جبارف و آندو، باعث جدایی بختیار رحمانی می‌شود؟ | یک دنیا خبر