اظهار نظر زمانی درباره آینده آندو تیموریان | یک دنیا خبر