استقلال - نفت؛ یادآوری خاطرات تلخ و شیرین/ تراکتور در خانه قهرمان | یک دنیا خبر