تأسیسات طبقه هفتم و هشتم علاءالدین تخریب شد | یک دنیا خبر