برای پرداخت بدهی مخابرات 3 روز مانده است | یک دنیا خبر