کندی اینترنت دیشب محدود به جماران نبود | یک دنیا خبر