توسعه ناعادلانه و ناپایدار ارتباطات کشور | یک دنیا خبر