مخالفت محمود عباس با انتقال سفارت آمریکا به قدس | یک دنیا خبر