نام‌گذاری یک خیابان در روسیه به نام ترامپ+ تصاویر | یک دنیا خبر