چرا آزادسازی ادلب دشوارتر از حلب خواهد بود؟ | یک دنیا خبر