محمود عباس با رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار می‌کند | یک دنیا خبر